CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Foto: Eilif U Reed/CICERO 

Foto: Eilif U Reed/CICERO 

VOM – insentiver til Virkemidler for Omstilling av Matsystemet

Utslipp av klimagasser må reduseres drastisk og raskt for å holde klimamålene i Parisavtalen innen rekkevidde. Matvaresystemet er en viktig kilde til utslipp, med stor innvirkning på arealbruk, biologisk mangfold og helse.

Vi vet i stor grad hva vi kan gjøre, men VOM vil studere hvordan vi kan støtte et skifte mot en bærekraftig matsektor med lav utslipp ved å identifisere potensialet og hindringene for endringer i etterspørsel, produksjon og innovasjon, og insentiver som realistisk kan fjerne disse hindringene. og realisere potensialene.

VOM vil aktivt arbeide med aktører innenfor matsektoren som er godt posisjonert for å bidra til en overgang mot bærekraftig samfunn med lave utslipp, innovasjoner og bærekraftige insentiver og løsninger.

Vi skal

1) undersøke potensialene for mer plantebasert produksjon

2) analysere drivere for forbruksvalg, anskaffelse og insentiver for bærekraftige forretningsmodeller

3) utforske bærekraftige forretningsinnovasjoner og markedsmuligheter;

4) analysere matvaresystemets overgangseffekter, konflikter og risikoer, og arbeide for større sammenheng i politikken og insentiver for overgang

Gjennom et mangfold av kvalitative og kvantitative metoder, eksperimenter, kommunikasjon og co-designteknikker som reflekterer multidisiplinaritet skal VOM studere hvordan man kan støtte et skifte mot en bærekraftig matproduksjon med lave utslipp.

Dette skal vi få til gjennom å 1) introdusere nye måter for dialog og samhandling mellom produsenter, forhandlere og finansieringsaktører, 2) øke søkelyset på potensialet for plantebasert matproduksjon og innovasjoner, 3) finne nye måter å kommunisere bærekraft på og påvirke forbrukerne, og 4) skape en dialog på tvers av politiske domener for å bli enige om prioriterte områder.

VOM representerer muligheter for innovasjon, en klar visjon og strategier for aktiv endring av matvaresystemet. Den overordnede målgruppen for dette prosjektet er landbaserte matvaresystemaktører i Norge inkludert tilknyttede aktører, med fire hovedmålgrupper: Politiske beslutningstakere på nasjonalt nivå; Matindustri, matinnovatører og detaljister; produsenter av landbasert mat og forbrukere.

VOM kobles til mange synergiprosjekter for å fremme bærekraftig handling og endringer i insentivstrukturer for bedre å tilpasse næringsliv og nasjonal matklima-politikk.

Teamet består av 8 forskningspartnere (7 norske, 1 internasjonale), 4 norske næringslivspartnere og innovatører, 4 nasjonale nettverk / plattformer og frivillige organisasjoner, og 4 rådgivende partnere fra politikkutforming og akademia.

Partnere: UiO Institutt for statsvitenskap, NOFIMA, NMBU, Handelshøyskolen NMBU, NTNU, RISE, Ruralis, Norsk Landbruksrådgivning, Orkla Foods, Kolonial.no, SUSTAINABLE, Etisk Handel Norge, Entusiast AS ved Hanne-Lene Dahlgren, S-Food, Framtiden i våre hender, Klimastiftelsen

Referansegruppe: FHI, Helsedirektoratet, Miljødirektoratet, UiO Medisinsk fakultet

 

Tidplan: Oppstart i 01.04.2021 - avsluttes 30.03.2025.

Finansiering: Totalbudsjettet til prosjektet er på rundt 36 millioner kroner, hvor 30 millioner er finansiering fra Norges Forskningsråd og 6 mNOK er kombinerte bidrag i egentid fra prosjektets næringslivspartnere, interesseorganisasjoner, plattformer, innovatører, formidlere og fra noen av forskningspartnere.