CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Omstilling til et lavutslippssamfunn

Hensikten med prosjektet «Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?» er å utarbeide et grunnlag for kommunesektorens arbeid med omstilling til et lavutslippssamfunn. Prosjektet er en del av kommunesektorens oppfølging av klimaforliket som legger til grunn at Norge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Dette innebærer at utslippene i 2050 er redusert med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå.

Resultatene fra prosjektet skal benyttes til veiledning overfor KS’ medlemmer, og til interessepolitisk
arbeid. Dette vil danne grunnlag for å sikre at kommunesektoren utvikler egne strategier, og samtidig
har riktige og tilstrekkelige virkemidler for å bidra til en slik omstilling.

Arbeidet bygger på en bred tilnærming der lavutslippsutfordringen settes inn i en relevant
samfunnsmessig og politisk kontekst. For å sikre dette er det vektlagt å etablere et tverrfaglig
kunnskapsgrunnlag, som blant annet bygger på samtaler med utvalgte informanter fra
kommunesektoren og andre aktørgrupper.

Prosjektet har fokus på den del av klimautfordringen som omfatter utslippsreduksjoner.
Klimatilpasning ligger utenfor rammen av prosjektet. Rapportens navn, ”Kortreist kvalitet”, avspeiler
hovedanbefalingene. Disse er knyttet til det potensialet som kvalitativt gode lokalsamfunn har i
omstillingen til et samfunn med radikalt mindre klimagassutslipp.

Prosjektet er gjennomført av insam as, Civitas og CICERO på oppdrag fra KS. Prosjektansvarlige hos
samarbeidspartene har vært Lars Wang, insam as (prosjektleder), Eivind Selvig, Civitas og Hege
Westskog, CICERO. I tillegg har også Reidunn Mygland, insam as og Helene Amundsen, CICERO
bidratt i arbeidet.