CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Indias hovedstad new delhi har store utfordringer med luftforurensning. Foto: laurentiu Morariu

Indias hovedstad new delhi har store utfordringer med luftforurensning. Foto: laurentiu Morariu

INDGREEN: Kan India ta globalt klimapolitisk lederskap?

Indias nasjonale klimapolitikk er av stor betydning for landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Gjennom prosjektet ‘India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN)’ skal CICERO bidra til større kunnskap og forståelse for Indias rolle i global klimaomstilling og internasjonal klimapolitikk.

– India er et av verdens største land og landets klimapolitikk har betydning for resten av verden og for internasjonalt klimasamarbeid. Men det er fortsatt for lite kunnskap om Indias vilje og mulighet til å redusere klimagassutslippene sine og hvordan det påvirker landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene, sier seniorforsker ved CICERO Solveig Aamodt. De neste fem årene skal hun lede forskningsprosjektet India’s ambitions and possibilities of becoming a global leader (INDGREEN) som skal bidra til større og mer helhetlig kunnskap om India som klimaaktør både nasjonalt og globalt.

India står i dag for om lag syv prosent av verdens klimagassutslipp og er det tredje største utslippslandet etter Kina og USA (EU-landet samlet står for høyere utslipp enn India).

Skal studere nasjonale drivkrefter i klimapolitikken

Etter Parisavtalen fra 2015 har det som skjer i klimapolitikken nasjonalt fått økt betydning for internasjonal klimapolitikk, og det er derfor behov for få en dypere forståelse for den nasjonale dynamikken.

– Tidligere var det lite diskusjon om nasjonal klimapolitikk i India, klima- og miljødepartementet og utenriksdepartementet som deltok i de globale klimaforhandlingene bestemte stort sett hva som var Indias posisjon. Nå er nettopp hvert lands nasjonale utslippsmål et sentralt element i forhandlingene, og mange flere aktører i ulike deler av det indiske samfunnet engasjerer seg i klimapolitikken, forklarer Aamodt.

Dette har gjort at det har blitt mindre skille mellom nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Og det har åpnet for at myndigheter, som andre departementer og delstatene får en større rolle.

– Miljøorganisasjoner, menneskerettighetsorganisasjoner og organisasjoner som er opptatt av sosiale rettigheter, men også bransjeorganisasjoner på energiområdet har kommet på banen. Vi vil finne ut mer om hvordan disse aktørene påvirker Indias posisjon og rolle i klimapolitikken, sier Aamodt.

India er et av verdens største land og landets klimapolitikk har betydning for resten av verden og for internasjonalt klimasamarbeid. Men det er fortsatt for lite kunnskap om Indias vilje og mulighet til å redusere klimagassutslippene sine og hvordan det påvirker landets rolle i de internasjonale klimaforhandlingene

Solveig Aamodt. seniorforsker, CICERO

Konflikt mellom ulike bærekraftsmål

Verden er ikke bare avhengig av India for å nå de globale klimamålene, men også for å nå FNs bærekraftsmål. – Vi ser at for eksempel utbygging av fornybar energi kan komme i konflikt med bærekraftsmålene om matsikkerhet, urfolks rettigheter og retten til land. Dette vil vi studere nærmere. Det snakkes ofte om synergier mellom målene, men det er også konflikter og avveininger som må gjøres, sier Aamodt.

 

Styrker samarbeidet med indiske forskere

Sentralt i prosjektet står et tett samarbeid mellom CICERO og indiske forskere fra TERI School of Advanced Studies (TERI SAS). Indias klimaambisjoner skal studeres både fra innsiden og utenfra.

–Gjennom samarbeidet kan vi tilføre forskningen på internasjonal klimapolitikk nye perspektiver, sier Aamodt.

TERI SAS har forsket mye på nasjonal klimapolitikk i India, mens CICEROs forsking på internasjonal klimapolitikk er anerkjent som verdensledende. Begge forskningsinstituttene har også fokus på kjønnsperspektiver og sosioøkonomisk og kulturell marginalisering noe som sjeldent blir belyst i studier av klimapolitikk. Å inkludere disse perspektivene er viktig for å sikre en demokratisk prosess og sosial aksept i overgangen til lavutslippssamfunnet.

I tillegg til Aamodt har seniorforsker Karina Standal ved CICERO en sentral rolle i prosjektet. Standals forskninghar blant fokusert på implementering av fornybare energisystemer og kjønnsrelasjoner på landsbygda i India.

 

Bedre kunnskap om India i Norge

India er en stadig viktigere partner for Norge og det er mange norske virksomheter som er til stede i eller samarbeider med landet.

– Gjennom INDGREEN håper vi bidra til å gi norske aktører større forståelse for det som skjer på klimaområdet i India, sier Aamodt.

Aamodts doktorgrad omhandlet klimapolitikk i store utviklingsland og hun så da spesielt på India og Brasil. Hun har også jobbet mye med forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk.

– Jeg er veldig glad for at vi gjennom dette prosjektet kan fortsette å forske på India slik at vi også fremover kan bidra til å øke kunnskapen om dette viktige landet hos norske myndigheter og selskaper, sier Aamodt.

INDGREEN er et femårig prosjekt (2020-2025) finansiert av Norges forskningsråd.