CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
vil du bidra til kunnskapsutvikling på hva som driver energivalgene våre? foto: hege westskog

vil du bidra til kunnskapsutvikling på hva som driver energivalgene våre? foto: hege westskog

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ENABLE.EU

ENABLE.EU studerer sosiale og kulturelle faktorer som påvirker europeeres energivalg og atferd. Vi trenger informanter!

 

Bakgrunn og formål

Vi har fått finansiering fra EU til å gjennomføre en studie av plusskunder i Norge, hva som er deres motivasjon for å bli plusskunde, hvordan dette påvirker energipraksis og barrierer de møter, samt hvordan kjønn og kjønnsroller og andre sosiale og kulturelle faktorer spiller inn i dette. I den forbindelse ønsker vi å gjøre intervjuer med plusskunder for å få et innblikk i deres erfaringer. Undersøkelsen vil foregå i Italia, Norge, Storbritannia, Serbia og Ukraina. CICERO Senter for klimaforskning gjennomfører prosjektet i Norge. Vi håper at du kan være en av våre informanter. Vi har funnet fram til informanter både via omtaler i media, via Facebook og gjennom nettsider og informasjon fra både Solenergiforeningen og andre bedrifter. Vi skal intervjue 12 husholdninger som er plusskunder. Siden kjønn og kjønnsroller spiller en viktig rolle i prosjektet, ønsker vi å intervjue kvinner og menn i husholdningen separat. Vi er to intervjuere som gjør intervjuene samtidig for å minimere tiden det tar for hver husholdning som stiller opp.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Vi ber dere om å fylle ut et kort skjema daglig en uke før vi gjør intervju. Intervjuet tar fra 1 – 1 ½ time. Vi foretar helst intervjuet hjemme hos den enkelte for også å få et inntrykk av anlegget og hvordan dere utformer daglige energirutiner. I spesielle tilfeller kan intervjuet også foretas andre steder som da avtales spesielt. Vi har utarbeidet en intervjuguide som vi bruker i intervjuet, men det gis også rom for at informanten kan belyse ting utover det som denne dekker og som er av interesse for studien. Spørsmålene omhandler motivasjonen deres for å bli plusskunde, hvordan dette har påvirket energipraksisen i husholdet og barrierer dere har møtt som plusskunder, samt hvordan kjønn og kjønnsroller spiller inn i dette. Vi gjør notater under intervjuet og ber også om å ta lydopptak for bruk internt i prosjektet. Vi ber om godkjenning fra dere på at lydopptak kan gjøres før vi ev. tar opptak, og informerer også om at dette er kun til internt bruk i prosjektet og at opptaket slettes etter at prosjektet er sluttført. Hvert enkelt hushold får et universalgavekort pålydende 500,- NOK for deltakelse i intervju. Gavekortet overrekkes etter at intervjuet er ferdig.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og data anonymiseres. Lydopptak slettes etter at prosjektet er sluttført. Prosjektgruppen har tilgang til intervjuene, men disse deles ikke med andre utover denne gruppen. Navneliste med e-postadresse og telefonnummer slettes etter at intervjuene er sluttført med mindre vi ber om tillatelse til å komme tilbake til dere senere i prosjektet. Lydopptak og notater lagres atskilt og også atskilt fra navneliste. Deltakere kan ikke gjenkjennes i publikasjoner.

Prosjektet skal etter planen avsluttes november 2019. Lydopptak og personopplysninger slettes etter dette.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.

Vi vil ta kontakt for å få avklart om du ønsker å delta i et intervju eller ikke. Det er forskerne Hege Westskog og Karina Standal ved CICERO som vil ta kontakt med deg. Ved spørsmål kan Karina Standal kontaktes på telefon 95170417 eller Hege Westskog på telefon 94307077. Vi kan også kontaktes på epost: karina.standal@cicero.oslo.no; hege.westskog@cicero.oslo.no

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Med vennlig hilsen
Hege Westskog og Karina Standal
CICERO, Senter for Klimaforskning