CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Photo credit: bamalibrarylady via Foter.com / CC BY-NC-SA

Photo credit: bamalibrarylady via Foter.com / CC BY-NC-SA

Lokale klimaløsninger

Lokale myndigheter har en nøkkelrolle når vi skal begrense utslipp og håndtere dagens og morgendagens vær og klima.

Selv om klimaendringene er globale så er effektene lokale. Dette betyr at lokalsamfunn står overfor endringer som kan begrenses gjennom en global avtale, men som uansett må møtes lokalt.

Lokale myndigheters evne til å håndtere vær og klima i sitt daglige virke og i langsiktig planlegging har mye å si for løsningene som velges og kostnadene som er forbundet med disse.

CICERO har bred kunnskap om lokalpolitiske prosesser, konsekvenser for lokalsamfunn og de naturvitenskapelige prosessene bak klimaendringene.

Slik det er i dag kommer ofte nødvendige tiltak etter at en klimarelatert hendelse har inntruffet. Dette er en kostbar måte å tilpasse oss klimaendringene på.

Hvilken tilnærming har CICERO til lokale klimaløsninger?

Hva som er de beste løsningene innenfor klimatilpasning og utslippskutt, avhenger av lokale forhold. Lokale forhold påvirker hvordan lokale beslutningstakere benytter seg av klimakunnskap, noe som igjen påvirker hvordan planer legges og gjennomføres. Samtidig påvirkes lokale forhold eksterne faktorer som global og nasjonal økonomi, samt politiske forhold.

Helhetlige løsninger må utvikles med utgangspunkt i realitetene på bakken, med de mulighetene og begrensningene dette innebærer. Da må mange fagretninger jobbe frem løsninger i fellesskap.

CICERO har bred kunnskap om lokalpolitiske prosesser, konsekvenser for lokalsamfunn og de naturvitenskapelige prosessene bak klimaendringene.

Vår tverrfaglige tilnærming gjør at vi kan bidra med relevant kunnskap til løsninger som faktisk sørger for at utslipp kuttes og tilpasning skjer.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Vår kjernekompetanse på lokale klimaløsninger kan deles inn i tre kategorier:

Prosessanalyse – hvorfor ting går som de gjør
 • Politisk gjennomførbarhet
 • Styringsutfordringer på tvers av sektorer
 • Flernivåstyring, rolleavklaring og incentivstrukturer
 • Institusjonell kapasitet til å planlegge og implementere utslippskutt og tilpasning lokalt
 • Mikroøkonomisk modellering av tilpasningsbeslutninger
 • Vitenskapssosiologi – hvordan brukes vitenskapelig kunnskap, hvorfor har noe større gjennomslagskraft enn andre?
 • Mainstreaming av klima – hvordan tilnærmer forskjellige sektorer utslippsreduksjon og tilpasning?
Lokalsamfunn og befolkning
 • Konsekvenser av klimaendringer og endringer i markedet for lokalbefolkning
 • Fleksibilitet i eksisterende systemer
 • Verdier og holdninger knyttet til klimaendringer
 • Adferdsøkonomisk tilnærming – Hvordan responderer forskjellige aktører på forskjellige virkemidler?
 • Dagsorden og tilgang på beslutningsprosesser
 • Hvordan kommunisere klimautfordringer og løsninger til befolkningen
Utslipp og konsekvenser
 • Globale og regionale klimasimuleringer (CESM, WRF)
 • Chemical Transport Model (OsloCTM)
 • Utslippsmetrics
 • Klimadrivere
 • Endringer og virkninger av kortlevende klimagasser
 • Model output analyseteknikker
 • Fremtidsscenarier
 • Ekstremverdianalyse

Vi jobber også med klimatjenester, les mer om dette arbeidet