CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
illustrasjonsbilde: foter.com 

illustrasjonsbilde: foter.com 

Utlånsordninger kan dempe forbruk og bidra til økt deltagelse i fritidsaktiviteter

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 15.04.2021

En rapport utarbeidet i forbindelse med forskningsprosjektet UPSCALE viser at utlånsordninger, med eller uten direkte tilknytning til bibliotekene, er attraktive og benyttes av en betydelig del av befolkningen.

I de siste årene har mange tatt til orde for at en bør stimulere til mer utlån og deling, slik at behovet for å kjøpe nye gjenstander kan bremses. Undersøkelser har vist at svært mange typer verktøy og utstyr benyttes lite i løpet og skiftes ut selv om de ikke er ødelagt. Et tiltagende søkelys på klima og miljøutfordringer fra overkonsum, sammen med nye tekniske løsninger som gjør dette enklere, har gjort at deling fremstår som klimastrategi for lokalsamfunn og storsamfunnet.

- Det er først og fremst praktiske motiver som gjør at folk låner utstyr, men ønsker om å redusere forbruk mer generelt spiller også en rolle. Dersom ordningene ikke hadde eksistert, ville sannsynligvis flere latt være å utføre aktivitetene, lånt utstyr av venner og bekjente, eller kjøpt dette på Finn, eller lignende. Hver fjerde låner oppgir at de ville kjøpt nytt utstyr, og dette indikerer at utlånsordningene har en begrensende effekt på innkjøp av nye varer, sier forfatter av undersøkelsen og prosjektleder for UPSCALE, Tom Erik Julsrud.

Prosjektet UPSCALE har som formål å undersøke hvordan deling og utlån kan bli mer utbredt i befolkningen og hvordan lokale biblioteker kan bidra til en slik utvikling.

- Ordninger med deling og utlån tilknyttet biblioteker har vist seg å være levedyktige og dette gjør at de fremstår som viktige for å oppskalere deling lokalt. At bruk av lånetjenester ved biblioteker og gjennom frivillige organisasjoner er særlig populært blant yngre brukere, kan være en indikasjon på at dette kan får mer vind i seilene fremover, fortsetter Julsrud

Utlån gir nye muligheter til aktivitet

Et sentralt fokus for UPSCALE-prosjektet er å utforske de muligheter som foreligger for at utlånsordninger kan redusere på forbruk i husholdningene. Resultatene fra disse spørreundersøkelsene indikerer at et slikt potensial finnes ettersom om lag hver fjerde låner oppgir at de sannsynligvis ville kjøpt nytt utstyr dersom de ikke hadde kunnet låne. Det kan også bidra til å styrke sosial integrasjon ved at flere tar del i ulike aktiviteter i sitt lokalmiljø.

- Utlånsordninger kan hjelpe familier med begrensede ressurser til å delta på aktiviteter og sosiale arenaer de ellers ikke hadde hatt mulighet for. Funnene fra denne studien viser imidlertid at det er flere forhold enn bare økonomi som spiller inn; også motiver om å redusere eget forbruk av miljø og klimahensyn har betydning. Utlåns-ordninger appellerer til folk i alle inntektskategorier og i stor grad også blant de med høy utdannelse, sier Julsrud

Dagens utlånsordninger ved bibliotek eller frivillige organisasjoner er relativt godt kjent, selv om bruken foreløpig er nokså begrenset. Totalt er det om lag 60 prosent av innbyggerne som kjenner til ordningene og blant de som kjenner til dette er det 10 prosent som har lånt gjenstander siste året.

- Undersøkelsene viser at de som i dag er aktive brukere av bibliotekene i større grad bruker ordninger for utlån av sportsutstyr, turutstyr o.l. Disse brukerne er også mer positive til å låne forbruksvarer i butikker. Disse resultatene underbygger hypotesen om at biblioteker kan ha en pådriver- rolle i en videre oppskalering av delingsordninger lokalt og nasjonalt, fortsetter Julsrud.

Aldersmessig er ordningene best kjent blant de som er mellom 30 til 60 år, men bruken er klart størst i de yngre aldersgruppene. Det er også slik at jo oftere folk er på biblioteket, jo hyppigere brukes låneordningene blant de som kjenner til dette.

- Likevel er det åpenbart flere som kan tenke seg å benytte utlånsordninger i fremtiden, og tallene i vår undersøkelse viser at en ordning med lån i butikk ved hjelp av bibliotekenes lånekort er noe hver fjerde innbygger kan tenke seg. Nærhet til lånesteder og enkelhet i bruk er i denne sammenheng viktige faktorer for å øke bruksomfanget, avslutter Julsrud.

Les here rapporten her