CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART) lanseres

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 02.03.2016

CICERO deltar i vårt første prosjekt under EUs rammeprogram for forskning: Horisont 2020. Prosjektet «Sustainable Market Actors for Responsible Trade» (SMART) bygger på og videreutvikler funnene i prosjektet «Sustainable Companies» ved Universitetet i Oslo.

SMART tar utgangspunkt i europeiske selskaper som selger produkter til europeiske forbrukere og offentlige anskaffere, hvor produktene har et internasjonalt livsløp og helt eller delvis kommer fra utviklingsland og kanskje også ender opp der som søppel. Sammenlignet med prosjektet Sustainable Companies, utvider SMART analysen til å inkludere både den sosiale dimensjonen og den miljømessige dimensjonen av bærekraft, og til å forske mer bredt på næringslivet, investorer, forbrukere og det offentlige i dets mange markedsroller.

Prosjektet har et internasjonalt team, med 25 forskningsinstitusjoner i Europa, Asia, Afrika, USA og Australia som partnere, og med 50 forskere som prosjektmedlemmer. I Norge samarbeider Universitetet i Oslo, Fafo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), i tillegg til CICERO om prosjektet.

Planetens tålegrenser

Utgangspunktet til SMART-prosjektet er at bedre utvikling ikke er mulig på sikt dersom det ikke er en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling – en utvikling innenfor planetens tålegrense. Vi mener videre at det er nødvendig med helhetlig forskning på reguleringen av de private markedsaktører (næringsliv, investorer og forbrukere) og det offentlige i dets mange roller som markedsaktør (som offentlig anskaffer, som investor, som majoritetsaksjonær).

Kun dersom private og offentlige markedsaktører bidrar til bærekraftig utvikling, vil det være mulig å få til – enten vi snakker om i Europa, i utviklingsland eller globalt. Det er derfor viktig å finne mer ut om hva det er som påvirker beslutningene som tas av markedsaktørene i de internasjonale livsløpene til produkter som selges av europeisk næringsliv i Europa.

Hvorfor er summen av disse beslutningene fortsatt, til tross for all kunnskap om konsekvensene, et slikt ikke-bærekraftig spor, hvor mennesker utnyttes og selve eksistensgrunnlaget for våre samfunn fortsatt undergraves?

Målet til SMART er derfor å finne ut hva det er som gjør det vanskelig og hva som fremmer bærekraftige beslutninger hos markedsaktørene, og hva slags endringer som må til – og på hvilket plan – slik at vi kan bidra til en bærekraftig utvikling.

Alt henger sammen med alt

SMART-prosjektets forskning skal gjennomføres gjennom fire tverrfaglige og internasjonale forskningsarbeidspakker. Den overordnede arbeidspakken skal kartlegge og analysere reguleringen av markedsaktørene internasjonalt, på EU-nivå og i utvalgte europeiske land: Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Irland, Nederland, Tyskland, Italia, Polen og Slovakia. Vi vil gjøre dette innenfor rammen av en teoretisk systemisk og tverrfaglig tilnærming. Kartleggingen og analysen vil på internasjonalt nivå inkludere internasjonal investerings- og handelsrett, menneskerettigheter og miljø, og på EU- og nasjonalt nivå inkludere regelverk, standarder og normer som regulerer næringsliv, investorer, forbrukere og offentlige anskaffelser. Dette inkluderer selskapsrett, rapporteringskrav, finansmarkedsrett og offentlige anskaffelser. Det er siste er allerede et aktuelt tema også i Norge i lys 2014-reformen av EU-direktivene om offentlige anskaffelser, som skal implementeres i 2016.

To andre produktspesifikke arbeidspakker skal undersøke livsløpet til utvalgte tekstilprodukter og mobiltelefoner. Den fjerde forskningsarbeidspakken skal utvikle bærekraftsretningslinjer, som bedrifter kan bruke som veiledning dersom de ønsker å vurdere bærekraftsfaktorer knyttet til internasjonale livsløp til produkter.

Forskningsarbeidspakkene vil arbeide tett sammen og utveksle tentative resultater underveis.

Retningslinjer for EU og bedrifter

Gjennom dette prosjektet håper vi å bidra til ny innsikt i faktorene, enten det er rettslige regulering, sosiale normer, markedsincentiver eller fysisk infrastruktur, som hindre eller fremmer at markedsaktørene tar bærekraftige beslutninger. Dette vil gi oss grunnlag for å utarbeide reformforslag, dersom vi se ser at det er behov for endringer, enten det er på internasjonalt plan, på EU-nivå, på nasjonalt nivå – eller hos den enkelte markedsaktør. I tillegg til omfattende publikasjoner av våre forskningsresultater, eventuelle reformforslag, samt bærekraftsretningslinjene nevnt over, vil vi også utarbeide retningslinjer for «policy coherence for development» for EU og medlemsland. De sistnevnte retningslinjer vil gi veiledning til EU-institusjoner og nasjonale institusjoner ved vurdering og eventuell omlegging av politikk og retningslinjer for å oppnå bedre koherens – og mer bærekraftig utvikling.

Forskningen i SMART er relevant også som et bidrag for å virkeliggjøre verdenssamfunnets intensjoner i Parisavtalen, hvor man har vedtatt å skjerpe målet om å holde den globale oppvarmingen under to grader til at man vil søke å holde det på ikke mer enn 1,5 grader. Den radikale omleggingen som er nødvendig å gjennomføre i det enkelte europeiske land – og globalt – kan kun gjennomføres dersom markedsaktørene bidrar. SMARTs fokus på livsløpsbasert vurdering av produkter som selges i Europe er også sentralt i lys av EUs relansering av pakken om sirkulær økonomi i 2015, og prosjektet vil ha en tett kontakt med relevante EU-institusjoner gjennom hele prosjektperioden. Det er generelt viktig for SMART å ha god kontakt med næringsliv, investorer, offentlige anskaffere og forbrukere.

Bildetekst

SMART mottar 2,5 million EURO fra EU under utlysningen «Europe as a Global Actor: in search of greater policy coherence for development». EU ønsker gjennom denne utlysningen forskning på hvordan vi kan oppnå økt koherens mellom EUs bistand til utviklingsland og andre deler av EUs og medlemslandene politikk og regelverk.

Les mer om prosjektet på:

http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/smart/

Og følg oss på:

https://www.facebook.com/UniOsloSMART/

https://twitter.com/UniOsloSMART