CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Progressiv klimapolitikk under president Obama kan nå reverseres, skriver guri bang fra usa. Photo credit: weaverphoto via Foter.com / CC BY-NC-ND

Progressiv klimapolitikk under president Obama kan nå reverseres, skriver guri bang fra usa. Photo credit: weaverphoto via Foter.com / CC BY-NC-ND

Klimapolitisk jordskjelv i USA

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 09.11.2016

WASHINGTON DC: Konsekvensene av en Trump-administrasjon i samarbeid med et republikansk flertall i Senatet og Representantenes hus kan bli store for klimapolitikken - både i USA og internasjonalt, skriver Guri Bang fra USA.

Etter en periode med progressiv klimapolitikk under president Obama kan USA nå stå overfor en reversering av klimatiltakene. Donald Trump har i valgkampen lovet å fjerne Obama-administrasjonens klimapolitikk, inkludert kontroversielle reguleringer av CO2-utslipp i kraftsektoren og landets rolle som pådriver i Parisavtalen. Trump ønsker å gjenoppbygge kullindustriens rolle som hovedleverandør av energi til kraftproduksjon, har karakterisert klimaproblemet som en bløff, og at global oppvarming ikke kan relateres til menneskeskapte utslipp.

Ett skritt fram og ...

Med et republikansk flertall i begge kamre av Kongressen er det ikke usannsynlig at mye av Obama-administrasjonens klimapolitikk kan reverseres. President Obama har brukt makten han har gjennom presidentembetet til å innføre klimatiltak i både transport- og kraftsektoren, uten å involvere Kongressen. Dette har vært kontroversielt. Den vanlige politiske prosessen i USA er at Kongressen diskuterer seg fram til et kompromiss som et politisk flertall kan akseptere før det blir innført ny politikk på nasjonalt nivå.

Hva kan vi vente av Trumps klimapolitikk? (Video: Eilif Ursin Reed, Musikk: soundcloud.com/yoemase )

Obama prøvde å få støtte til en klimalov i Kongressen i 2009, like etter at han overtok som president, men det viste seg å være umulig i det polariserte politiske landskapet. Istedenfor brukte han eksisterende lovgivning – Luftforurensningsloven (Clean Air Act) – til å beordre Miljødirektoratet (Environmental Protection Agency) til å utarbeide nye utslippsstandarder for kraftverk og for biler. De nye reguleringene for biler har i stor grad blitt iverksatt gjennom konstruktivt samarbeid med bilprodusentene.

Trump ønsker å gjenoppbygge kullindustriens rolle

guri bang

I kraftsektoren, derimot, har motstanden mot nye reguleringer gjennom Clean Power Plan (CPP) vært massiv. CPP gir delstatene ansvar for å utvikle planer for hvordan utslipp fra kraftverk skal kuttes med til sammen 32 prosent innen 2030 fra 2005-nivå, og skal tre i kraft fra 2022. I praksis vil CPP føre til en massiv overgang fra kull til gass i de fleste kraftverk i USA, og ramme kullindustrien hardt.

Det er sterk motstand i det republikanske partiet mot de tiltakene som Obama har utarbeidet, og landsmøtet i juli vedtok en politisk plattform i tråd med Trumps posisjoner. Når partiet nå har flertall i Kongressen og regjerer i det hvite hus vil det bli lettere å gjøre om på klimapolitikken.

Konservativ dommer til Høyesterett

I tillegg er det nå Donald Trump som vil få utpeke en ny dommer for å fylle den ledige stolen i Høyesterett. Han vil helt sikkert velge en konservativ dommer. Høyesterett får en avgjørende rolle i å beslutte om Clean Power Plan skal gjennomføres som planlagt. 27 delstater har saksøkt myndighetene for å stoppe iverksettingen. Dette er stort sett delstater som er styrt av et republikansk flertall i delstatsforsamlingene og/eller som har en stor andel av kullkraftverk som vil tape på ordningen. Rettsbehandlingen pågår for fullt, og vil mest sannsynlig ende i Høyesterett for en endelig avgjørelse innen et par år.

Skjebnen til CPP er dermed usikker.

Adieu, Paris?

Trump har i valgkampen lovet å trekke USA ut av Parisavtalen. Det er to sannsynlige veier for USA ut av avtalen: Trump kan formelt trekke USA ut av avtalen tre år etter ratifiseringen, men må vente ytterligere ett år før vedtaket trer i kraft. USA kan da være ute av avtalen i 2020, i god tid før klimaløftene skal oppfylles.

Alternativt kan USA simpelthen la være å gjennomføre nasjonal klimapolitikk, og dermed ikke leve opp til sine løfter i Parisavtalen. Det finnes ingen straffemekanisme i avtalen for land som ikke oppfyller sine løfter.

Konsekvensene for Parisavtalen og for USAs forhold til andre land involvert i internasjonale klimaforhandlinger kan bli store og negative dersom vi får en reversering av klimapolitikken under Trump. Særlig står forholdet til Kina i fare. USA og Kina – verdens to største klimagassutslippere – inngikk en felles erklæring i forkant av Paris om å ta en lederrolle for å møte klimautfordringen.

USA kan simpelthen la være å gjennomføre nasjonal klimapolitikk

guri bang

Dersom USA ikke iverksetter tiltak for å kutte sine utslipp og dessuten trekker seg ut av Parisavtalen er det ikke usannsynlig at Kina vil revurdere sine egne klimaløfter.

Med President Trump i det hvite hus blir det ikke lenger noen pådriver for en sterk klimapolitikk i USA, noe som gir ringvirkninger langt utover landets grenser.

 

Les mer om internasjonal klima- og energipolitikk!