CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Nylig lanserte et solenergiselskap i Malaysia den første grønne sukuken. Sukuker er obligasjonslån som etterlever Sharia. Bilde: Ceekay, via Flickr.

Nylig lanserte et solenergiselskap i Malaysia den første grønne sukuken. Sukuker er obligasjonslån som etterlever Sharia. Bilde: Ceekay, via Flickr.

Grønne obligasjoner får gjennomslag blant islamske investorer

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 11.09.2017

Hva har islamske investorer og EU-byråkrater til felles? Begge har i sommer kastet seg på bølgen av grønne obligasjoner.

I underskogen er fremveksten av et lavutslipp- og mer klimarobust samfunn godt synlig. For internasjonale investorer som har det globale finansmarkedet som sin boltreplass kan det imidlertid være vanskelig å få øye på hvor det spirer og gror og hvor skogen eldes uten fornyelse. Vi er avhengige av en finanssektor som tar risiko ved å satse på ny klimavennlig teknologi og samtidig unngår å investere i prosjekter som låser inn gårsdagens løsninger.

Grønne obligasjoner gir investorer muligheten til å redusere sin eksponering mot klimarisiko i obligasjonsmarkedet. Det var de nordiske pensjonsfondene som var de første til å investere i grønne obligasjoner. I fjor doblet dette markedet seg etter å ha fått fotfeste i Kina. Det ble i fjor utsted obligasjoner til en verdi av mer enn 80 milliarder dollar. Fjorårets rekordår vil etter all sannsynlighet bli slått i år. Mens kristne investeringsfond i lengre tid har vært opptatt av verdibaserte investeringer i bærekraft, trer nå også islamske investorer inn i det grønne obligasjonsmarkedet. Nylig lanserte et solenergiselskap i Malaysia den første grønne sukuken. Sukuker er obligasjonslån som etterlever Sharia. En sukuk kan for eksempel ikke finansiere gambling eller alkohol. CICERO graderte sukuken som mørke-gronn i sin uavhenige vurdering.

Det som gjør det grønne obligasjonsmarkedet særlig lovende med tanke på å mobilisere grønn kapital, er den fruktbare dialogen mellom utstedere av obligasjoner og ansvarlige investorer - om hva som er grønt.

harald lund

I EU har man forstått at den grønne verdensøkonomien har et stort vekstpotensial og at finansnæringen har en viktig rolle å spille. EU ser etter muligheter for å skaffe seg et forsprang, mens Trump er president i USA. Den Europeiske Investeringsbanken og Skandinaviska Enskilda Banken har vært viktige aktører i utviklingen av det grønne obligasjonsmarkedet. Børsen i Luxembourg ser muligheter etter Brexit og satser nå stort på bli den viktigste markedsplassen for bærekraftige investeringer.

EUs høynivågruppe for bærekraftig finansiering skal gi råd som sikrer at EUs finanssektor leder an. Før sommerferien kom den med sin foreløpige rapport. Et forslag som gruppen mener har et stort potensiale, er å utforme et klassifiseringssystem for grønne investeringer og en EU-standard for grønne obligasjoner. En strategi for grønn konkurransekraft i Norge bør også omfatte hvordan norsk finansbransje kan bidra til å skape grønne arbeidsplasser.

Det som gjør det grønne obligasjonsmarkedet særlig lovende med tanke på å mobilisere grønn kapital, er den fruktbare dialogen og åpne diskusjonen som etableres mellom utstedere av obligasjoner og ansvarlige investorer - om hva som er grønt. En dialog som nå skjer uten innblanding fra tunge politiske og byråkratiske prosesser. Energieffektivisering er viktig, men å investere i energieffektivisering i raffinerier dersom dette medfører at raffineriene drives lenger enn de ville gjort uten investeringene er problematisk. De samlede utslippene vil da øke. Det er et godt tegn at dette ble gjenstand for diskusjoner og en god del kritikk blant investorene i det grønne obligasjonsmarkedet da Repsol utstedte grønne obligasjoner med dette formålet i våres. Det er viktig at nye EU initiativ bygger opp under denne dialogen.

I sommer avleverte også Bloomberg arbeidsgruppen om klimarisiko sin endelige rapport. Rapporten anbefaler at alle selskaper bør stress-teste sine business-modeller med ulike klimascenarier og rapportere til investorene om hvordan de håndterer klimarisiko. Erfaringer fra det grønne obligasjonsmarkedet kan sikre at rapporteringen ikke bare blir en formalitet for å oppfylle ulike land og regioners reguleringer, men at informasjonen blir benyttet aktivt av ansvarlige investorer.

Vårt eget oljefond er langt fremme i tenkningen rundt klimarisiko og bør sammen med ansvarlige forvalterne som har bidratt til utviklingen av det grønne obligasjonsmarkedet kunne påvirke utviklingen i en retning som vil kunne fungere i praksis. Målet er at investorene i større grad forstår og priser inn klimarisikoen når de foretar sine investeringsbeslutninger.

 

Denne kronikken kom først på trykk i Dagens Næringsliv.