CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet «ShareOn - delingsøkonomi – motivasjoner, barrierer og klimaeffekter»

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 20.10.2017

SHAREON er et prosjekt som ser på delingsøkonomi og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt. Vi ønsker nå deltakere i Nedre Djupedalen Vel i Drammen som vil bidra til prosjektet. 

Bakgrunn og formål

Vi har fått finansiering fra Norges Forskningsråd til å gjennomføre en studie som ser på deling og hvilke klimaeffekter deling kan ha både for de som deltar i et prosjekt og samfunnet rundt. Nedre Djupdalen velforening deltar i forskningsprosjektet «ShareOn» i samarbeid med CICERO – Senter for Klimaforskning og insam as. Prosjektet utforsker hvordan deling av ulike gjenstander (varer) og tjenester kan bidra til å redusere utslippet av klimagasser og hva som motiverer folk til å dele. Deling kan her være alt fra felles eierskap, lån, bytte eller å gi bort ting man ikke trenger. Målet for prosjektet er å gi råd til myndigheter, næringsliv og kommuner om hvordan delingsløsninger kan målrettes for å stimulere til omstilling mot et lavutslippssamfunn

Vi har allerede vært hos flere husstander i Nedre Djupedalen velforening og gjort korte intervjuer i slutten av august. Formålet var å kartlegge hvilke ting og evt. tjenester som kan deles i velet. Den 22., 23. eller 29. november vil vi gjøre intervjuer med 10-15 familier for å få overblikk over hva som deles nå, forbruksmønstre og barrierer for deling. Våren 2018 vil vi være med å etablere en delingsløsning i velet, og høsten 2018 vil vi gjøre nye dybdeintervjuer og observasjon av delingspraksis. Vi håper derfor at du kan være en av våre informanter.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Intervjuet tar fra 1 – 1 ½ time. Vi foretar helst intervjuet hjemme hos den enkelte på kveldstid den 22.,23. eller 29. november. I spesielle tilfeller kan intervjuet også foretas andre steder som da avtales særskilt. Vi har utarbeidet en intervjuguide som vi bruker i intervjuet, men det gis også rom for at informanten kan belyse ting utover det som denne dekker og som er av interesse for studien. Spørsmålene vil omhandle hva som deles/lånes/byttes nå, forbruksmønstre og motivasjoner og barrierer for deling. Vi spør også generelt om miljøengasjement på ulike områder. Vi gjør notater under intervjuet, og ber også om å ta lydopptak for bruk internt i prosjektet. Vi ber om godkjenning fra dere på at lydopptak kan gjøres før vi ev. tar opptak, og informerer også om at dette er kun til internt bruk i prosjektet, og at opptaket slettes etter at prosjektet er sluttført. Hvert enkelt hushold får et Universal gavekort pålydende 500,- NOK for deltakelse i intervju. Gavekortet overrekkes etter at intervjuet er ferdig.


Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og data anonymiseres. Lydopptak slettes etter at prosjektet er sluttført. Prosjektgruppen har tilgang til intervjuene, men disse deles ikke med andre utover denne gruppen. Navneliste med e-postadresse og telefonnummer slettes etter at intervjuene er sluttført med mindre vi ber om tillatelse til å komme tilbake til dere senere i prosjektet. Lydopptak og notater lagres atskilt og også atskilt fra navneliste. Deltakere kan ikke gjenkjennes i publikasjoner dersom det ikke bes om godkjenning fra informant på bruk av sitater fra intervjuet. Vi sender da informanten sitat for sjekk, og ber om godkjenning for at dette kan brukes i publikasjon.

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.12.2019. Lydopptak og personopplysninger slettes etter dette. Alt anonymiseres etter prosjektslutt.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Det er Hege Westskog og Karina Standal som vil gjennomføre intervjuene. Begge er ansatt ved CICERO – Senter for Klimaforskning.

For å delta i studien, eller ved spørsmål kan vi kontaktes på telefon eller epost: Karina Standal, tlf: 95170417, epost: karina.standal@cicero.oslo.no, og Hege Westskog, tlf: 94307077, epost: hege.westskog@cicero.oslo.no.