CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
VI holder til på kafe lindvedske under arendalsuka (kart: google maps)

VI holder til på kafe lindvedske under arendalsuka (kart: google maps)

CICERO på Arendalsuka 2019

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 27.06.2019

Tradisjonen tro er vi på plass under Arendalsuka med et variert og spennende program. Alle våre arrangementer streames på facebook.

Klikk titlene for mer info: 

 

Tirsdag 13. august:

08.00: Olje og klimakamp - hvor ligger uenighetene?

09.15 : EU styrker klimasatsningen - hva betyr det for Norge?

10.30: Fra brunt til grønt - klimarisiko i norske selskaper

12.15: Når skoen trykker på 422 steder minst

14.00: Byvekstavtalene - mer enn bompengebråk?

15.15: Hva kan byene lære av bygda?

16.30: FN klimpanels nye landrapport, hva nå?

17.45: Hvor godt takler kommunene ekstremvær?

 19.00: Et dypdykk i folket, vol. 2

 

Torsdag 15. august:

12.00: Stormen i vindkraftdebatten – Hva vet vi, og hvor vil vi?

 

 

Tirsdag 13.08

 

08:00

 

Klimamålene i Parisavtalen har ført til økende debatt om Norges framtid som oljenasjon. Må vi la oljen ligge av hensyn til klimaet, eller kan vi bidra til renere produksjon av fossil energi som verden trenger? Vil klimapolitikken ramme lønnsomheten i oljeindustrien eller Norges omdømme internasjonalt? Vi gir et overblikk over hvordan norske myndigheter historisk sett har forsøkt å håndtere balansegangen mellom olje- og klimapolitikk, og nøster opp de mange ulike spørsmålene som ofte blandes sammen i den opphetede politiske debatten om framtiden til olje-Norge. Kom og spis frokost med oss og hør CICERO-forsker Bård Lahn i samtale med direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen.

Medvirkende: Bård Lahn, Forsker, CICERO Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO

Arrangementet streames på Facebook

 

 

09:15 

 

EU har som mål å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030, sammenliknet med 1990. For å få til dette, skal andelen fornybar energi økes til minst 32 prosent, opp fra rundt 18 prosent i dag. Norge er i ferd med å binde seg fullt og helt til EUs klima- og energipolitikk, og må derfor følge reglene som EU fastsetter på disse områdene. EUs klimakvotesystem oppfattes av mange som hjørnesteinen i EUs klima- og energipolitikk, og omfatter omtrent halvparten av klimagassutslippene i EU og EØS. Men lenge var kvoteprisene så lave at systemet i praksis ikke fungerte fordi det ga få incentiver til å investere i mer klimavennlig energiproduksjon. Nå har dette snudd, og høyere kvotepriser gjør at kvotesystemet er i ferd med å bli en viktigere pådriver for det grønne skiftet. Den andre halvparten av EUs klimagassutslipp – som kommer fra landbruket, bygninger, avfall og transportsektoren – dekkes av andre regelverk. Ifølge nye EU-regler, kan EU- og EØS-landene nå handle med klimagassreduksjoner på tvers av landegrensene, og få overført ledige kvoter fra EUs klimakvotesystem. I tillegg kan de også trekke fra karbon som lagres i skog. Hva betyr alt dette for Norge? Hvilke konsekvenser har økte kvotepriser for norsk næringsliv og for husholdningene? Og er det politikk og regelverk som styrer klimagassutslippene våre, eller er det egentlig været, råvarepriser og global økonomi som har siste ordet? Dette er noen av temaene vi tar opp på seminaret i Arendal 13. august. Det arrangeres av CICERO i samarbeid med Fridtjof Nansens Institutt.

Program:

09.15: Velkommen v/Kristin Halvorsen

09.18: Forskerinnledninger om EUs klima- og energipolitikk og betydningen for Norge:

 • EUs komplekse klimapolitikk: Fem utfordringer for Norge (sett på avstand) v/ Jørgen Wettestad, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Hva betyr det utvidede samarbeidet mellom Norge og EU for jordbruk, skog og biodrivstoff? v/ Asbjørn Torvanger, forsker ved CICERO Senter for klimaforskning

09.40: Tanker fra næringslivet

 • EUs kvotesystem – fra liten parentes til stor betydning? v/ Ingvild Sørhus, klimakvoteanalytiker i Refinitiv
 • Kostnadseffektiv klimaomstilling av Europas kraftsystem – kvotesystemets rolle v/ Knut Kroepelien, administrerende direktør for Energi Norge
 • Finnes det grønne og brune penger? EUs plan for bærekraftig finans v/Kaj-Martin Georgsen, direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB

09:50: Debatt mellom innlederne ledet av Kristin Halvorsen, med spørsmål fra publikum

10:15: Arrangement slutt

Arrangementet streames på Facebook

 

10:30

 

For å lykkes med omstillingen til et lavutslippssamfunn må alle sektorer bidra. Det vil kreve store investeringer i årene fremover. Hvordan kan «brune» selskaper innen sektorer med høye utslipp slik som luftfart, shipping og tungindustri være en del av den grønne omstillingen? Klimarisiko har blitt satt på dagsorden i finanssektoren de siste årene, men det er ikke nødvendigvis så enkelt for investorer å analysere bærekraften i investeringene sine. Hvordan kan klimarisiko håndteres i praksis? Hva ser investorer etter nå? Hva skjer internasjonalt på dette feltet som kan påvirke oss i Norge?

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Kristina Alnes, seniorrådgiver, CICERO
 • Marianne Tronstad Lund, seniorforsker, CICERO
 • Frances Eaton, Juridisk og compliance direktør, Nysnø
 • Karoline Bakka Hjertø, Leder bærekraft og samfunn, Sparebank1 Østlandet
 • Thina Saltvedt, Seniorrådgiver Sustainable Finance, Nordea
 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO

 

12:15 

 

Ulike lokale kontekster gir ulike behov. Universelle statlige løsninger passer ikke alltid sammen med det lokale mangfoldet. Hvordan skal man da sikre virkemidler som gir kommunene handlingsrom til å omstille seg til et lavutslippssamfunn? Og hva er det som utløser omstilling i kommunene? Hvordan kan kommune, fylke og stat samarbeide for å få til de gode løsningene? Hvordan kan det statlige nivået best legge til rette for den lokale omstillingen? Arrangementet er en rundbordssamtale. Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, er moderator.  

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Helene Amundsen, CICERO
 • Kirvil Stoltenberg, Miljødirektoratet
 • Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet
 • Nils Aarsæther, NORCE
 • Kjetil Bjørklund, KS

 

14:00

 

De tre siste årene har forskere fra CICERO, TØI og OsloMet (NIBR) fulgt utviklingen og forhandlingene av byvekstavtalene. Handler disse kun om bompenger eller ikke bompenger. Bidrar egentlig byvekstavtalene til å nå klimapolitiske mål? Tar de vare på både bykjerne og områdene rundt? Har prosessen rundt avtalene vært demokratiske nok til å ta hensyn til befolkningens ønsker og behov? Og fungere de egentlig som et godt verktøy for å finne de beste løsningene på transport og arealbruk lokalt? Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO spør, og forskerne svarer.

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Helene Amundsen, CICERO
 • Anders Tønnesen, TØI
 • Gro Sandkjær Hanssen, OsloMet
 • Hege Hofstad, OsloMet

 

15:15

 

Bomringer, elbiler og fortetting – noen ganger kan det virke som om all omstilling til lavutslippssamfunnet skjer i byene. Men hva skjer på bygda? Aktørene i primærnæringene er de som opplever klimaendringene på kroppen. For dem kan handler omstilling om mulighetene til å drive sin egen arbeidsplass også i framtiden. Det handler om å forberede seg både psykisk og fysisk på det som kommer. Hva kan byene lære av det som skjer på bygda? Hva tenker de om klimarisiko og behovet for omstilling? Og hvilke muligheter har de, og hvor er barrierene? 

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Grete Hovelsrud, CICERO og professor ved Nord universitet
 • Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag
 • Silje Ask Lundberg, leder Naturvernforbundet

 

16:30 

 

FNs klimapanels spesialrapport om klima og landarealer kom den 8. august. Vi forandrer jordas landarealer i høyt tempo, med negative konsekvenser for naturmangfold, økosystemtjenester og matsikkerhet. Rapporten om landarealer ser på sammenhengen mellom disse endringene og klimagassutslipp, og på klimaendringenes påvirkning på landområder. Framover er det viktig å se rapporten fra ulike perspektiv. Hva betyr egentlig denne for kunnskapen om klima? Hvordan vil rapporten direkte påvirke norsk forvaltning? Hvilke utfordringer gir denne rapporten for de som faktisk jobber konkret med oppfølging av følgene for natur og mennesker og hvordan kan man se naturmangfold og klimautfordringen i sammenheng?  

Arrangeres i samarbeid med Miljødirektoratet.

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Jan Fuglestvedt, IPCC ledergruppe (vice chair WG1)

 • Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet

 • Øyvind Eggen, generalsekretær i Regnskogfondet

 • Norunn S. Myklebust, administrerende direktør ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Samtalen ledes av direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen

 

17:45

 

Hvor godt er norske kommuner egentlig rustet til å håndtere følgene av klimaendringene og mer hyppig ekstremvær? Våren 2019 har forsikringsselskapet If, CICERO Senter for klimaforskning og IVL Det svenske miljøinstituttet undersøkt dette. Gjennom et omfattende spørreskjema har kommunene svart på hva de gjør for å tilpasse seg en villere og våtere værtype, med stadig hyppigere klimarelaterte skader. Hvilken kommune er den best klimatilpassede – og er det mange kommuner som ennå ikke har startet det viktige arbeidet? Dette er blant spørsmålene vi får svar på i undersøkelsen. Mange lokalsamfunn har gjentatte ganger stiftet bekjentskap med klimarelaterte værhendelser. Alt peker mot at flere vil oppleve dette fremover. Derfor er det viktig at problemet blir tatt på alvor, og at kommunene tilpasser seg den nye virkeligheten. Det handler om trygge lokalsamfunn i årene fremover. Undersøkelsen er utført etter inspirasjon fra Sverige, der en lignende undersøkelse er gjort i flere år.  

Arrangementet streames på Facebook

Medvirkende:

 • Ola Elvestuen, klima- og miljøminister
 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Marit Klemetsen, seniorforsker, CICERO
 • Marianne Tronstad Lund, seniorforsker, CICERO
 • Ivar Martinsen, konserndirektør, If
 • Helge Eide, områdedirektør, KS
 • Åsmund Aukrust, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
 • Representanter fra kommuner, (TBC)

 

19:00 

 

Hvorfor gjør vi som vi alltid har gjort selv om vi sier vi vil være med på omstillingen? Spis litt med oss og lær litt mer om hvorfor det er viktig å forstå folkedypet. For å oppnå klimamålene må Norge implementere en rekke nye virkemidler som vil påvirke folk i hverdagen. Forsker ved NMBU og CICERO, Arild Vatn, vil øke kunnskapen om hvordan enkeltpersoner og husholdninger reagerer på klimapolitikken. Prosjektet han er en del av skal gi kunnskap om hva folk kan tenke seg å gjøre selv og hvordan man utvikler virkemidler som støttes av folket, er politisk gjennomførbare og bidrar til kutt i utslippene. I år har prosjektet fått andre runde med svar fra befolkningen, har noe endret seg det siste året? Hvilke tendenser ser vi? Hvilke nøkkeltall er det viktig å ha fokus på framover? Hvorfor er det så viktig å finne ut av dette? Hvilken betydning har individuelle kjennetegn og kontekst for holdninger til virkemidler, og for effekten av dem? Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, spør og Arild svarer. Velkommen til en uformell samtale hvor litt snacks vil bli servert. 

Arrangementet streames på Facebook

 

 

Torsdag 15.08, kl. 12.00:

Stormen i vindkraftdebatten – Hva vet vi, og hvor vil vi?

Sted: Teltet til Universitetet i Agder, Pollen

Hitra vindpark. Foto: Statkraft

Hitra vindpark. Foto: Statkraft

Debatten om vindkraftutbygging på land har rast etter at NVE tidligere i år la frem forslag til nasjonale ramme for vindkraft. De fleste er enige i at verden trenger mer fornybar energi, men ikke alle er enige i at bygging av vindkraftverk i norsk natur er riktig vei å gå.

Hvorfor er det så vanskelig å bygge ut vindkraft i Norge? Hvilke utfordringer skaper vindkraften for demokrati, byrdefordeling og opplevelse av rettferdighet? Er vindkraft viktig verdiskaping og fremtidsrettet næringspolitikk, eller en unødvendig utfordring for lokalsamfunn og sårbar natur? Hva sier forskningen, hva står på spill og hva vil egentlig det politiske Norge?

Universitetet i Agder, Fridtjof Nansens Institutt og CICERO Senter for klimaforskning tar debatten i Arendal under Arendalsuka. Her inviterer vi til forskerpresentasjoner, en ordførerduell og en paneldebatt med politikere og representanter for ulike interesseorganisasjoner.

 

Program:

12.00: Velkommen v/Karoline H. Flåm, informasjonsleder ved Fridtjof Nansens Institutt

12.05: Innledninger om forskning på vindkraft og vindkraftutbygging

 • Hvorfor fører vindkraftutbyggingen til så mye bråk? v/Kristin Linnerud, forsker ved CICERO
 • Blåser vindkraften i naturen? v/Lars H. Gulbrandsen, forsker ved Fridtjof Nansens Institutt
 • Drivkrefter, motkrefter og nye utfordringer i vindkraftpolitikken v/Mikaela Vasstrøm, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

12.35: Ordførerduell om vindkraft: Viktig verdiskapning eller unødvendig plage?

 • Astrid Aarhus Byrknes (KrF), ordfører i Lindås kommune i Hordaland
 • Anders Christiansen (Ap), ordfører i Birkenes kommune i Aust-Agder

12:50: Paneldebatt: Er vindkraft viktig i Norge? Hvor skal utbyggingen foregå og hvordan sikrer vi at viktige hensyn blir ivaretatt?

 • Thomas Bjørdal, daglig leder for Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner (LNVK)
 • Terje Halleland, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
 • Marius Holm, daglig leder for miljøstiftelsen ZERO
 • Arne Nævra, stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti
 • Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær ved Den Norske Turistforening

13:30: Seminar slutt.

Universitetet i Agder byr på lunsj fra klokken 11.30. Deltakelse på arrangementet er gratis, og påmelding er ikke nødvendig.

 

Seminaret blir arrangert som en del av følgende forskningsprosjekter:

 • WinWind (finansiert av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, ledet av Freie Universität Berlin, og der CICERO er en av partnerne)
 • WINDPLAN: Utfordringer og muligheter for lokal deltakelse i vindplanlegging (finansiert av Forskningsrådet og ledet av Universitetet i Agder, med partnere fra Danmarks Tekniske Universitet)
 • Competing land-use pressures in Norway: Examining the integration of nature protection concerns in windpower licenses (finansiert av Forskningsrådet og ledet av Fridtjof Nansens Institutt, med partnere fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitetet i Uppsala).