CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

CICERO på Arendalsuka 

Nyheter - Nytt fra CICERO

Publisert 21.06.2018

Under Arendalsuka arrangerer CICERO en hel dag med arrangementer rettet inn mot lokale løsninger. Hva må til for omstilling, hvordan skal vi kommunisere hvor å nå målene våre, hvilke risikoer og hindringer møter vi. Dette og mer får du svar på i løpet av tirsdag 14. august på Cafe Lindvedske Hus. 

ET DYPDYKK I FOLKET

Dag: Tirsdag 14/8 2018 08:30 - 09:30

Tema: Klima og miljø , Forskning

Sted : Café Lindvedske hus

Medvirkende:

 • Marianne Aasen, Forsker, CICERO
 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO

Hvorfor gjør vi som vi alltid har gjort selv om vi sier vi vil være med på omstillingen? Spis frokost med oss og lær litt mer om hvorfor det er viktig å forstå folkedypet.

For å oppnå klimamålene må Norge implementere en rekke nye virkemidler som vil påvirke folk i hverdagen. Forsker ved CICERO, Marianne Aasen, vil øke kunnskapen om hvordan enkeltpersoner og husholdninger reagerer på klimapolitikken. Prosjektet hun er en del av skal gi anbefalinger om hvordan man utvikler virkemidler som støttes av folket, er politisk gjennomførbare og bidrar til kutt i utslippene.

Hvorfor er det så viktig å finne ut av dette? Og hvordan lager man egentlig virkemidler som er akseptable og som bidrar til utslippskutt? Hvilken betydning har individuelle kjennetegn og kontekst for holdninger til virkemidler, og for effekten av dem? Direktør ved CICERO, Kristin Halvorsen, spør og Marianne svarer. Frokost vil bli servert.

Kontaktperson:

Astrid Arnslett, Kommunikasjon, CICERO Senter for Klimaforskning, 93286460, astrid.arnslett@cicero.oslo.no

 

VI VIL JO GJØRE VERDEN BEDRE; HVORFOR HØRER INGEN PÅ OSS? 

Dag: Tirsdag 14/8 2018 10:00 - 11:30

Tema: Klima og miljø , Forskning

Sted: Café Lindvedske hus

Medvirkende:

 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
 • Christian Bjørnæs, Kommunikasjonsdirektør, CICERO
 • Marianne Aasen, Forsker, CICERO
 • Oslo Kommune
 • IKEA

CICERO lanserer rapporten: Effektive klimabudskap - Hva skal til for å folk til å utføre klimavennlige handlinger. Basert på forskning og trender i kommunikasjonsverden har vi sett på hva det er som gjør et så vanskelig å nå ut til folk. Og også hvilke muligheter som finnes for å bryte lydmuren. IKEA og Oslo Kommune kommer for å gi sine eksempler fra hverdagen.

Kontaktperson: Astrid Arnslett, Kommunikasjon, CICERO Senter for Klimaforskning, 93286460, astrid.arnslett@cicero.oslo.no

 

KOMMUNE – DIN TID ER NÅ

Dag: Tirsdag 14/8 2018 12:00 - 13:00

Tema: Klima og miljø , Forskning

Sted: Café Lindvedske hus

Medvirkende: 

 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
 • Gro Sandkjær Hanssen, Forsker, OsloMet
 • Håvard Haarstad, Forsker, UIB
 • Grete K Hovelsrud, Forsker, CICERO/NORD
 • Audun Rosland, Avdelingsdirektør, Miljødirektoratet

Hva er utfordringene for omstilling lokalt - fra enkelttiltak til transformasjon

Stortinget vedtok i juni 2016 at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2030, og økte dermed ambisjonsnivået betraktelig for norsk klimapolitikk. Dette var en direkte respons på 1.5°C målet som ble vedtatt i Paris-avtalen fra desember 2015. Dette meget ambisiøse norske målet innebærer endringer i hvordan samfunnet er organisert og fungerer.

Det vil innebære paradigmeskifter, fundamentale og radikale endringer framfor justeringer og tilpasninger av måten vi organiserer oss på alle samfunnsnivåer i dag. Grønn omstilling og det grønne skiftet har vært høyt oppe i den offentlige debatten i en tid, men vi vet fortsatt lite om hvordan vi skal få det til.

Vi har samlet en gruppe eksperter som vil gi oss innsikt i hvilke barriere og muligheter kommunene møter på i omstillingsarbeidet sitt. Hør by og regionsforsker Gro Sandkjær Hanssen (OsloMet), redaktør av boken Grønn omstilling-norske veivalg Håvard Haarstad (UIB), forsker Grete K. Hovelsrud (CICERO, NORD) og avdelingsdirektør for klimaavdelingen i Miljødirektoratet, Audun Rosland i samtale med direktør i CICERO, Kristin Halvorsen.

Kontaktperson:

Astrid Arnslett, Kommunikasjon, CICERO Senter for Klimaforskning, 93286460, astrid.arnslett@cicero.oslo.no

 

SLUTT Å SNAKKE, BEGYNN Å JOBB!

Dag: Tirsdag 14/8 2018 13:15 - 14:15

Tema: Klima og miljø , Forskning

Sted: Café Lindvedske hus

Medvirkende: 

 • Kristin Halvorsen, Direktør, CICERO
 • Elisabeth S. Jensen, CICERO
 • Lars Wang, Daglig leder, insam
 • Kjetil Bjørklund, Fagleder klima, KS
 • Eivind Selvig, Civitas
 • Arendal
 • Kristiansand

Være med å gjøre prinsipp til praksis med Kortreist Kvalitet

Det grønne skiftet, lokal omstilling, transformasjon – kjært barn har mange navn. Vi har snakket om det lenge nå, hva må til og hvordan skal vi gjøre det. Samtidig har vi nå stadig mer kunnskap. Gjennom prosjektet Kortreist Kvalitet (KS FoU) er det vist at kommuner og lokalsamfunn har både kunnskap og betydelig muligheter til å være en ledende omstillingsaktør. Mange kommuner har også vist stor interesse for å lede an i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

KS i samarbeid med CICERO, insam og Civitas har invitert norske kommuner til å søke deltakelse i et arbeidende kommunenettverk for Kortreist Kvalitet med oppstart høsten 2018.

Programmet vil derfor i hovedsak bli lagt opp som en samtale hvor flest mulig inviteres til å stille spørsmål, bidra med innspill og delta i dialogen om hvordan omstillingen kan skje i praksis.

Lars Wang fra insam er møteleder og vil også gi en kort innledning om hvorfor Kortreist Kvalitet er et verktøy for omstilling. Til stede for å svare på spørsmål, kommentere og delta i samtalen om omstilling i praksis er blant annet:

Kristin Halvorsen, direktør CICERO Kjetil Bjørklund, KS Kristiansand kommune Arendal kommune

Velkommen til et seminar hvor du er med å sette dagsorden og være med å peke ut hvordan vi kan jobbe sammen for å få til reell endring.

Kontaktperson:

Astrid Arnslett, Kommunikasjon, CICERO Senter for Klimaforskning, 93286460, astrid.arnslett@cicero.oslo.no

 

VINDKRAFT I NORGE: VIND ELLER FORSVINN?

Dag: Tirsdag 14/8 2018 14:30 - 15:30

Tema: Klima og miljø, Forskning

Sted: Café Lindvedske hus

 

Medvirkende: 

 • Kristin Halvorsen, direktør, CICERO
 • Merethe Dotterud Leiren, forsker, CICERO
 • Stine Aakre, forsker, CICERO
 • Monica Bjermeland, kommunikasjon, CICERO
 • Silje Lundberg, Naturvernforbundet
 • Øyvind Isachsen, adm.dir., NORWEA
 • Anders Christiansen, ordfører, Birkenes kommune
 • Anne Gerd Sunne Væting, leder, Motvind
 • Inge Even Danielsen, nestleder, Norske Reindriftssamers Landsforbund 
 • Runa Khoury, fagsjef, BELLONA
 • Marius Holm, leder, ZERO
 • Vidar Lindefjeld, poltisk rådgiver, La Naturen Leve

Norge har dobbelt så gode vindressurser som Tyskland. Det er attraktivt å investere i vindkraft her. Men hvorfor bygge ut vindkraft, når den norske krafta allerede er fornybar? Hvilken rolle spiller EU for norsk vindkraft? Hva er ulempene og hva er fordelene med vindkraft i Norge? Gitt protester, men også støtte, er det i det hele tatt mulig å komme fram til et kompromiss?

CICERO inviterer til paneldebatt mellom politikere og interessegrupper som fremmer eller protesterer mot vindkraft i Norge.

Kontaktperson:

Astrid Arnslett, Kommunikasjon, CICERO Senter for Klimaforskning, 93286460, astrid.arnslett@cicero.oslo.no

 

EKSTREMVÆR- EKSTREME KOSTNADER

Arrangør: Kommunalbanken AS, CICERO

Dag: Tirsdag 14/8 2018 16:00 - 17:30

Tema: Klima og miljø , Økonomi

Sted: Café Lindvedske hus

I København falt det 150 mm nedbør på 2 timer i juli 2011. Skadeomfanget omfattet blant annet kritisk infrastruktur og kostnadene beløp seg til nesten 1 milliard euro.

Norge er ett flomutsatt land og vi kan forvente oss mer flom i fremtiden. Som en følge av klimaendringer, vil mengden ekstrem nedbør øke og regnflommer vil bli større og komme oftere.

Alle økonomiske sektorer kan bli påvirket av flomrisiko. De totale kostnadene ved flomhendelser blir regelmessig undervurdert, ettersom indirekte kostnader, fra strømbrudd eller avbrytelser og forsinkelser i transportsystemer, ofte blir utelatt.

Store flomhendelser får mest oppmerksomhet, men overvann koster mest. Systemene for flombeskyttelse som har fungert godt til nå, blir utfordret av klimaendringer. Det er ikke sikkert at investorer og kommuner kan regne med at forsikringsselskapene eller staten vil fortsette å ta regningene.

Kommunene må øke innsatsen mot flomrisiko. De kan oppleve at de i større grad blir utfordret av forsikringsselskap og innbyggere i avgjørelser om å evakuere og for å ha tillatt utbygning i flomutsatte områder.

Vi får besøk av Lykke Leonardsen som vil innlede om arbeidet med klimatilpasning i København kommune. Deretter vil det bli en panelsamtale ledet av Anne Jortveit fra Norsk klimastiftelse

Medvirkende

 • Cecile Daae, Direktør, Direktoratet for sikkerhet og beredskap
 • Robert Steen, Byråd for finans, Oslo kommune
 • Ivar Martinsen, Konserndirektør, IF
 • Lykke Leonardsen, Programleder Grønne byløsninger, København kommune
 • Alfred Bjørlo, Ordfører, Eid kommune
 • Kristina Alnes, Seniorrådgiver, CICERO
 • Lars Strøm Prestvik, Utlånsdirektør, Kommunalbanken
 • Anne Jortveit, Prosjektleder, Norsk klimastiftelse

Kontaktperson:

Harald Jacobsen, Senior kommunikasjonsrådgiver, Kommunalbanken AS, 99538005

 

NORGES ELBILHOVEDSTAD 2018

Arrangør: Arendalsuka, Norsk elbilforening og CICERO

Dag: Tirsdag 14/8 2018 19:00 - 21:00

Tema: Klima og miljø

 

Sted: Appellscenen på Teaterplassen

Medvirkende

 • Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening
 • Kristin Halvorsen, direktør i CICERO
 • Monica Mæland, kommunal- og moderniseringsminister (H)
 • Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
 • Odd-Olaf Schei, seniorrådgiver DIFI, Avd. for offentlige anskaffelser (ANS), Grønne anskaffelser
 • Odd Olaf Askeland, leder Elektrifisering BKK AS
 • Ordførere/ bystyrepolitikere fra fem kommuner som har kvalifisert seg til finalen i Arendal, Navn på politikere kommer ila juni

Fem norske kommuner konkurrerer i finale om hvem som har den mest offensive elbilsatsingen.

Norsk elbilforening, CICERO og Arendalsuka inviterer til en humørfylt, men faglig fundert duell mellom byene om hvem som skal krones med tittelen Norges elbilhovedstad i 2018.

Forurensing fra transport og veitrafikken er en av de største utfordringene for byene våre. Stortingets mål om å kun selge nullutslippsbiler fra 2025 krever at også kommune-Norge bidrar til det store elbilskiftet.

Fem norske bykommuner har kvalifisert seg til finalen i konkurranse om tittelen, «Norges elbilhovedstad 2018». En kompetent jury fra forskning, organisasjons- og næringsliv analyserer alle sider ved kommunenes innsats for nullutslipp fra transport.

Ordførere og bypolitikere får testet sine retoriske evner når de skal overbevise fagjury og publikum om at deres kommune har gjort mest og best for å redusere utslipp og stimulere til nullutslipp gjennom lokale tiltak. Juryen triller terninger og vurderer kommunens innsats på ulike områder. Vinneren kåres på stedet.

I 2017 vant Oslo en knapp seier foran Bergen, og ordfører Marianne Borgen, tok med seg pokal og tittel hjem. Trondheim kom på tredje plass og Stavanger på fjerde.

Tittelen «Norges elbilhovedstad 2018» handler om mer enn salg av elbiler. Den forutsetter offensive mål og virkemidler, og politisk vilje til handling, for å fremskynde overgangen fra fossil til elektrisk transport.

Nytt i år er at Elbilforeningen også deler ut prisen «Årets Buddy» til en person som har betydd mye for å drive fram elbilskiftet, i året som gikk.

Byene vil bli vurdert etter følgende kriterier, i tillegg til jurymedlemmenes subjektive vektlegging:

Antall/andel elbiler, antall ladegarasjer, tilrettelegging for nullutslippskjøretøy i nyttetrafikk, vekting og krav til nullutslipp i offentlige anbud, antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner i forhold til elbilbestand, antall/andel elbiler i kommunalt eie, politisk holdning til elbil, støtteordninger, planer og strategier, forutsetninger for gjennomføring av tiltak.

Ordstyrer: TBA

Kontaktperson:

Ulrikke Linge, Norsk elbilforening, Astrid Arnslett,, CICERO, ulrikke@elbil.no, Astrid.arnslett@cicero.oslo.no