CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

Professor Grete K. Hovelsrud (prosjektleder), UiN

Hovelsrud er forsker ved Nordlandsforskning og professor ved Universitetet i Nordland i Bodø. Hun er antropolog med bred og mangeårig erfaring fra forskning i Arktis. Hennes ekspertområde er tverrfaglige studier omkring sårbarhet og tilpasning til klimaendringer. Å forstå hvordan lokale forhold påvirker oppfatninger om klimaendringer og evne til omstilling, er en sentral del av hennes forskningsarbeid.

Helene Amundsen, CICERO

Amundsen er samfunnsgeograf ved CICERO Senter for klimaforskning, med kjernekompetanse innen hvordan stedstilknytning, kulturelle verdier og identitet påvirker valg av klimatilpasningsstrategier i lokalsamfunn. Amundsen har lang erfaring med forskning på klimatilpasning i norske kommuner.

Inger Hanssen-Bauer, professor ved Høgskolen i Telemark

Inger Hanssen-Bauer er klimatolog. Hennes viktigste forskningsfelt er historisk og framtidig klimautvikling i Norge og Arktis.

Brigt Dale, Nordlandsforskning

Brigt Dale er sosialantropolog og statsviter ved Nordlandsforskning, med ekspertise på lokal, regional og nasjonal risikoforståelse. Dales forskningsarbeid er fokusert på de store industrialiseringsprosessene i nord, spesielt knyttet til petroleums- og mineralsektorene, men jobber også med oppdrettsspørsmål.

Halvor Dannevig, Vestlandsforskning

Dannevig er samfunnsgeograf ved Vestlandsforskning. Han arbeider hovedsakelig med problemstillinger knyttet til klimatilpasning, lokal klima- og miljøpolitikk og naturbasert reiseliv. Har bred kunnskap om sårbarhet og tilpasning til klimaendringer i arktiske lokalsamfunn, samt om tilpasningskapasitet blant primærnæringene i Nord-Norge. 

Hannu Heikkinen, Universitetet i Oulu 

Heikkinen er professor i antropologi ved Universitetet i Oulu. Hans forskningsfelt er hovedsakelig urbefolkning og småsamfunn i Arktis, med spesielt fokus på miljøspørsmål.

Erlend Hermansen, CICERO

Hermansen har bakgrunn innen vitenskapsstudier (Science and Technology Studies) og er ansatt ved CICERO Senter for klimaforskning. Han forsker på hvordan vitenskapelig kunnskap produseres og brukes. Forskningen til Hermansen har vært spesielt rettet mot hvordan kunnskapen fra FNs klimapanel tas opp og brukes i politikkutforming og beslutningstaking på ulike nivåer.

Marianne Karlsson, Nordlandsforskning

Karlsson er samfunnsgeograf ved Nordlandsforskning, og forsker på klimatilpasning i lokalsamfunn. Hun er spesielt opptatt av bruk og forvaltning av natur- og havressurser og lokale oppfatninger av risiko og sikkerhet.

Teresa Komu, Universitetet i Oulu

Teresa Komu er doktorgradsstudent i antropologi ved Universitetet i Oulu. Hun studerer forholdet mellom reindrift og gruvedrift, og hvordan man kan koordinere konkurrerende arealbruk på en måte som forsterker lokal bærekraft. Har tidligere studert reindrift og gruvedrift i prosjektet CLICHÉ (Impacts of Climate Change on Arctic Environment, Ecosystem Services and Society).

Mediehenvendelser: Eilif Ursin Reed, CICERO