CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Fiskeskøyte utenfor Måløy i Sogn og Fjordane. I Sogn og Fjordane finnes store aktører innen fiskeri, oppdrett og landbruk.

Naturen er i endring. Den samme naturen som tusenvis av sysselsatte innen reindrift, jordbruk og fiske er direkte avhengige av. PITCH studerer hvilke muligheter primærnæringene har for å omstille seg en fremtid med klimaendringer og nye rammebetingelser.

Forutsetninger for omstilling

Med dagens globale klimagassutslipp kan gjennomsnittstemperaturen i Norge i 2100 være omtrent fire grader høyere enn i dag. Framtidas klima vil by på blant annet mer nedbør, endringer i vekstsesong, varmere hav og konsekvenser for biodiversitet som fortsatt er dårlig kartlagt.

Samtidig er samfunnet i endring. Hvis Norge skal overholde sine klimamål må utslippene ned i alle sektorer. Det betyr at primærnæringene i nær framtid vil måtte forholde seg til en ny klimapolitisk virkelighet, med nye reguleringer og rammebetingelser. 

PITCH skal gi ny kunnskap om hvordan koblinger mellom forskning, forvaltning og næring må utformes for at et grønt skifte skal kunne gjennomføres

PITCH studerer hvilke forutsetninger interesseorganisasjoner, forvaltning og den enkelte næringsutøver innen primærnæringene har for å omstille seg denne nye virkeligheten.

Faktorer som påvirker næringas omstillingsevne kan være i hvilken grad de mener at klimaendringene utgjør en risiko for deres næring, deres evne og vilje til innovasjon og nyskaping, samt evne til å benytte seg av relevant forskning og kunnskap i sine beslutninger.

Kunnskap og vilje

Tidligere forskning viser at det er et gap mellom mengden tilgjengelig kunnskap og evne eller vilje til handling; vi vet stadig mer, mens de viktige tiltakene uteblir. I dag snakkes det mye om «det grønne skiftet», om hvordan Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn og blir mindre avhengige av oljenæringen. Samtidig vet vi lite om hvorvidt næringene har de forutsetningene som skal til for å gjennomføre et slikt skifte før det er for sent. 

PITCH skal gi ny kunnskap om hvordan koblinger mellom forskning, forvaltning og næring må utformes for at et grønt skifte skal kunne gjennomføres.

Prosjektet avsluttes i 2018 og finansieres av Forskningsrådet.

Kyr på en gård på Jæren, Rogaland. Jæren er ett av feltområdene i prosjektet. 

Involverte forskningsinstitusjoner

Kontakt: