CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder
Lokale løsninger

Energi

Tilgang til og bruk av energi spiller en viktig rolle i nåtidens utfordringer på miljø og utvikling Energi er blant de viktigste dimensjonene for folks hverdagsliv på tvers av geografi; vi trenger energi til matlaging, oppvarming og transport. Hva slags type energi vi bruker påvirker klimaendringene. I dag kommer mesteparten av verdens energibruk fra fossile kilder som forårsaker skade for vår helse og miljøet via forurensing. Og dess mer utviklet vi blir dess mer energi bruker vi.

CICERO har som mål å bidra med viktig kunnskap knyttet til hvordan folk, samfunn og institusjoner kan omstille seg mot mer bærekraftig energiforbruk og renere energiproduksjon basert på sosial rettferdighet. Vår forskning har en tverrfaglig tilnærming og som inkluderer også samarbeid med norske og internasjonale samarbeidspartnere og andre aktører i samproduksjon av kunnskap.

Sosiale og kulturelle faktorer som påvirker individuelle energivalg og atferd

Hvorfor prøver noen å alltid redusere strømforbruket sitt, mens andre ikke gjør det? Hvordan påvirker vaner og verdier vårt energiforbruk? Antallet ‘plusskunder’ som produserer sin egen strøm fra solcelleanlegg har hatt en skarp økning de siste årene, men er fortsatt lavt sammenlignet med Sverige eller Danmark. Generelt opplever folk strøm som en hverdagsressurs som bare blir synlig hvis strømmen faktisk går. CICERO gjør forskning på folks motivasjoner, verdier og erfaringer med å redusere sitt forbruk av energi og implementere nye energiteknologier. Dette gir verdifull informasjon og relevant kunnskap for andre forskere, politiker og energisektoren i omstillingen mot et grønt skifte og nye renere energiteknologier, samt mindre energiforbruk i husholdninger.

Energi og utvikling i det globale Sør

Hvordan kan tilgang på og økt bruk av moderne energiløsninger bidra til utvikling for familier og lokalsamfunn og samtidig være bærekraftig for miljøet? Hvordan kan fornybare energiteknologier implementeres på en måte som sikrer sosial rettferdighet? Det har vært et økende fokus på folks tilgang til moderne og renere energi som et premiss for å oppnå utvikling i det globale Sør. Til tross for en alarmerende økning i energiforbruk i verden så har vi fortsatt stor grad av energifattigdom. Ifølge IEA så mangler 1,1 milliarder mennesker elektrisitet og 2,8 milliarder bruker fortsatt tradisjonelt brensel til matlaging. Energifattigdommen er konsentrert i det globale Sør. Utilstrekkelig tilgang på moderne energiløsninger har store konsekvenser for helse, utdannelse og inntektsbringende aktiviteter. CICEROs forskning utforsker hvordan energi former folks liv i tilknytning til levebrød, kjønnsrelasjoner og forbruk. Formålet er å bidra med kunnskap om hvordan vi kan lage politikk og løsninger som sikrer bærekraft for miljøet og sosialt rettferdig energitilgang til alle.