CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 Av: Asbjørn Torvanger

 

Notatet dekker transport på land av reisende og gods, det vil si på vei og bane, men ikke flytransport og sjøtransport. Både kollektivtransport og privat transport er omfattet. Kollektivtransport kan skje med tog, t-bane, trikk, buss, eller med taxi. Privat transport kan skje med egen bil eller annet motorisert kjøretøy, gjennom delingsordninger for bil, eller ved bruk av sykkel. Teknologiske framskritt kan i betydelig grad forandre transportlandskapet framover, ikke minst når det gjelder elektriske biler med bedre rekkevidde og en bedre ladeinfrastruktur, andre bilteknologier, mer attraktive bildeleordninger, automatisering (selvkjørende biler), og bedre kollektivtransport løsninger.

Grovt sett kan utfordringene deles i lokale og globale, der de lokale først og fremst er miljøproblemer på grunn av luftforurensing, støy og køproblemer i byene, mens det er sammenfall mellom den nasjonale klimautfordringen og utslippene av klimagasser både i distriktene og byene. De lokale miljøproblemene og klimaproblemene må løses på andre måter enn de nasjonale, for ikke å si globale, klimaproblemene. Utfordringen blir å kombinere miljøpolitikken og klimapolitikken på en effektiv måte som fungerer nasjonalt, i byene, og i distriktene.

Grovt sett kan utfordringene deles i lokale og globale, der de lokale først og fremst er miljøproblemer på grunn av luftforurensing, støy og køproblemer i byene, mens det er sammenfall mellom den nasjonale klimautfordringen og utslippene av klimagasser både i distriktene og byene.

I den nye nasjonale transportplanen er det planlagt satt av 1000 mrd. kr i nye investeringer fram til 2030, med et tyngdepunkt på utbygging og oppgradering av veier, men også betydelige investeringer i jernbane og annen kollektivtransport, flyplasser, og båttrafikk.

Etter en kort gjennomgang av utslippene fra landtransport i Norge går kapitlet igjennom hvilke drivkrefter og faktorer som bestemmer transportarbeidet, og hvordan miljø og klimapåvirkningen kan reduseres. Omfanget av transportarbeidet blir først omtalt, deretter valget mellom kollektivtransport og privat transport, valg av bil, og til siste bruk av bilen.