CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

Av: Bård Lahn

 

De direkte utslippene fra norsk olje- og gassproduksjon var 15,1 millioner tonn CO2 i 2015. Dette utgjorde om lag 28% av Norges samlede klimagassutslipp (SSB 2016). Sektorens utslipp har økt med 83% siden 1990 (SSB 2016), og er den viktigste årsaken til at norske klimagassutslipp ikke har falt i løpet av denne perioden.

Hoveddelen av utslippene knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet er imidlertid ikke en del av Norges klimaregnskap.

Det er økende politisk debatt om sammenhengen mellom norsk oljevirksomhet og globale klimamål, og enkelte oljepolitiske spørsmål har blitt svært kontroversielle. Debatten preges imidlertid av at en rekke ulike problemstillinger blandes sammen – fra globale klimahensyn til lokale miljøkonsekvenser og økonomisk risiko. Dette kapittelet gjennomgår de enkelte delene av debatten om olje- og klimapolitikk, og gir en oversikt over hva forskningslitteraturen sier om de ulike spørsmålene.

Hoveddelen av utslippene knyttet til norsk olje- og gassvirksomhet er imidlertid ikke en del av Norges klimaregnskap. I et livssyklusperspektiv er det bare om lag 2% av utslippene fra et fat olje som er knyttet til selve produksjonen (jf. BP 2016; Gavenas, Rosendahl og Skjerpen 2015). De øvrige utslippene oppstår når oljen forbrukes i andre land, og omfattes derfor av disse landenes klimaregnskap. Innenfor regelverket som er etablert under FNs klimakonvensjon er det ikke forventet at Norge tar noen form for ansvar for disse utslippene.

I den politiske debatten argumenterer enkelte aktører likevel for at norsk petroleumspolitikk bør ta hensyn til de globale klimaeffektene av produksjonen som foregår på norsk sokkel. Da blir spørsmålet hva disse effektene faktisk består i. Det argumenteres også for at redusert framtidig etterspørsel etter olje, enten det skjer som følge av strammere klimapolitikk eller teknologiske endringer, medfører at Norge utsetter seg for betydelig økonomisk risiko ved videre investeringer i leting og utbygging av olje- og gassressurser.

Vi starter med det bredeste og mest generelle spørsmålet, og fokuserer deretter på debatten om utslipp i Norge. Vi går altså først gjennom hvilken rolle olje og gass kan forventes å spille innenfor etablerte globale klimamål, og hva dette kan bety for framtidig norsk olje- og gassvirksomhet. I forlengelsen av dette diskuteres spørsmålet om økonomisk risiko for framtidig norsk oljevirksomhet. Til slutt ses det nærmere på hvordan utslippene fra selve produksjonen på norsk sokkel eventuelt kan reduseres.

I diskusjonen om åpning av nye områder for oljevirksomhet, som havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, er spørsmål om mulige skadevirkninger på økosystemer og andre næringer også viktige elementer i debatten. Denne typen spørsmål holdes utenfor i dette kapittelet, som i stedet fokuserer på klimaeffektene av norsk oljevirksomhet.