CICERO - Senter for klimaforskning
EN
Meny
Forskningsområder

 

Norges Forskningsråd finansierer i samarbeid med Vestregionen et prosjekt om delingsøkonomien med fokus på hvordan ulike delingsløsninger kan utformes slik at de bidrar til lavutslippssamfunnet. Prosjektet har fått navnet Shar(e)On.

Flere studier viser da også at deling av varer og tjenester kan medføre lavere klimagassutslipp, men vi kan også finne effekter som bidrar til det motsatte. Dersom bildeling velges framfor kollektivtrafikkløsninger, kan dette medføre økte utslipp, og også mer kø og ulykker. Dette prosjektet bidrar til at vi får mer kunnskap om hvilke effekter delingsøkonomien har for forbruk, klimagasser og holdninger, og dermed om deling av varer og tjenester kan bidra i skiftet mot lavutslippssamfunnet.

Prosjektet vil spesifikt se på hvilke effekter det å dele ressurser har for endring i praksis når det gjelder ressursbruk, og også om og hvordan løsningene som utvikles påvirker holdninger til ressursbruk generelt. Prosjektet baseres på spesifikke casestudier som er valgt og blir gjennomført i samarbeid med samfunnsaktører.

Prosjektet har fire deler:

  • En spørreundersøkelse som skal se på hvordan motivasjonen og barrierer for å dele varer og tjenester er avhengig av ulike demografiske faktorer og verdiorientering.
  • Case-studier av delingsløsninger innenfor ulike sektorer hvor vi adresserer motivasjon og klimaeffekter av å delta. Vi vil se på bildeling, deling av utstyr i boligsameier, andelslandbruk og DNTs hytter
  • En sammenliknende studie av delingsløsninger. Her vil vi analysere om det er forskjeller på motivasjon for å delta og utslippseffekter mellom de ulike sektorene vi har studert.
  • Anbefalinger til ulike aktører basert på de resultatene vi får i prosjektet.

Målet med prosjektet er å gi råd til politikere, nærinsliv og lokalmiljø og hvordan deling kan være med på å nå nullutslippssamfunnet i Norge. Rådene vil bli utarbeidet både underveis i prosjektet og ved prosjektets slutt.

I tillegg ser vi på overordnede motivasjoner og barrierer for å delta i delingstjenester og hvordan verdier og sosiale strukturer spiller inn på dette. Vi ser på motivasjon deltakere har i forhold til å delta i delingstjenester innenfor ulike sektorer og de ulike klimaeffektene i forhold til eventuell endret adferd som følge av dette.

Hva ønske vi å finne ut?

  • Hvordan kan man designe en delingstjeneste slik at den bidrar til omstillingen til et lavutslippssamfunn?
  • Varierer motivasjon og barriere folk har basert på sosiale og verdimessige variabler?
  • Hva er motivasjonen og klimaeffekten av å delta i ulike delingstjenester innenfor transport, jordbruk, ferie og husholdning?
  • Endrer motivasjon og klimaeffekten av deltakelse i delingstjenester fra ulike forbruksområder, og i så fall hvorfor?

Prosjektet er ledet av CICERO – Senter for Klimaforskning. Våre partnere er Insam, NMBU – Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet, Nord Universitet og Vestregionen. Professor Juliet Schor fra Boston College og professor Koen Frenken fra Utrecht University er våre internasjonale partnere.

Les hva prosjektleder Hege Westskog tenker om deling