CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Oppdatering av kunnskap om konsekvenser av klimaendringer i Norge

Carlo Aall, Borgar Aamaas, Asbjørn Aaheim, Kristina Alnes, Bob van Oort, Halvor Dannevig, Torunn Gauteplass Hønsi

Formålet med denne rapporten er å sammenstille det eksisterende kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer for Norge. De følgende fire problemstillinger blir belyst med tanke på hvordan kunnskapsutviklingen har vært i tidsrommet 2010 og fram til i dag: 1.Hvordan påvirker klimaendringene natur og samfunn fram mot år 2100? 2.Hva er de samfunnsøkonomiske konsekvenser av klimaendringene? 3.Hvordan jobber forvaltningen med klimatilpasning? 4.I hvilken grad Norge er i stand til å tilpasse natur og samfunn til konsekvensene av klimaendringer? Utgangspunktet for rapporten er den første offentlige utredningen om klimatilpasning fra 2010 (NOU, 2010:10). Grunnsteinen i prosjektet er en omfattende gjennomgang og sammenstilling av relevant litteratur. I tillegg har vi intervjuet relevante personer og analysert aktuelle styringsdokumenter på direktoratsnivå. I tråd med anbefalingene i NOU (2010:10) og oppdragsbeskrivelsen fra Miljødirektoratet har vi lagt til grunn de høye alternativene for framskriving av forventede klimagassuslipp, det som i rapporter fra FNs klimapanel har fått betegnelsen RCP8.5. Under oppsummerer vi først hovedfunnene fra rapporten, før vi gir en noe bredere gjennomgang av hver av de fire problemstillingene, for så å avslutte med å trekke frem noen viktige kunnskapshull

More details

  • Year: 2018
  • Language: Norwegian