CICERO - Center for International Climate Research
NO
Meny
TOPICS

Kommunal klima- og energiplanlegging: et innblikk fra sidelinjene

Larry Rose, Stine Aakre

I denne rapporten presenteres hovedfunn fra en gjennomgang av kommunale klima- og energiplaner og fra en landsomfattende spørreundersøkelse om klima- og energiplanlegging i kommunene. I henhold til den statlige planretningslinjen for klima- og energiplanlegging som ble vedtatt i 2009 skal kommunene i sin kommuneplan eller i egen kommunedelplan innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp og sikre en mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. Gjennom retningslinjen er kommunene underlagt en form for statlig styring som innebærer en rekke planleggingsplikter, men disse er av en normativ karakter. Hvordan reagerer kommunene på et slikt normativt pålegg? Datainnsamlingen fra de to undersøkelsene tegner et bilde av kommuner som forsøker å opptre i tråd med intensjonene i planretningslinjen. De fleste kommuner har vedtatt en klima- og energiplan, og kommunene selv mener at deres planer inneholder ambisiøse mål og realistiske tiltak. Men det gjenstår viktige utfordringer. Det ble blant annet signalisert et behov for klarere retningslinjer og bistand. Resultatene fra de to undersøkelsene tyder på at mange av kommunene har tatt noen foreløpige skritt i retning av å gå foran i arbeidet med å realisere mindre utslipp av klimagasser og et mer klimavennlig mønster i energiproduksjon og -bruk, men at det gjenstår en del for å nå målet.

More details

  • Year: 2015
  • Language: Norwegian